Joseph
van Jörg Düselder, Pestuur van de Ev. Ref. Karke van Netthoarn

 

Ne, soa harr ik mi mien Lewen wisse nich vöarstellt. Nich dat ick untefree bin, men et iss alles anners kummen ass wu ich mi dat vöartied utmoalt hadde. Men ik will mi es erstmoal vöar-stellen: Ik bin Joseph. Geboarn bin ik in Bethlehem, de Stadt kenn I wisse all, doar kömm ok König David vandan. Men de Tieden van David bin't all lang vöarbi, usse Land iss besett van de Römer. Dat gaff dumoals ne Masse Unfree, et wass in Bethlehem hoast nicht te duuren, doarüm bin ik futtrocken noa Nazareth, een klein Dörp in Galiläa.
Hier learnde ik Maria kennen, „ein Mädchen aus gutem Hause“ wu man wa soa segg. Ik wass foart bi't erste Moal henn un wegg. Wu eare Ollen mi se as Frau verspröcken du wüss ich vöar Bliedschupp nich woarhen. Wi wann' nu also verlobt. Mien Wark güng mi noch'n Tacken gauer gauer van de Hand, ik woll vöar uss beiden een moiet Nöst timmern. Men dann geböarde wat, wat mien heele Lewen up'n Kopp stellde.
Van eenen up denn annern Dag wass Maria fut, se besochde eare Femilie, soa wöar mi seggt. Dree Moant hebb wi uss nich sehn und sprocken. Du kömm se trügge, men wat wass dat, se verwoachde wat Kleines. Se verwoachde wat, men van well ? Dat eene wüss ik wisse, van mi nich. Se harr mi achtergoan. Well sull denn annern Kerl wennen ? Maria proate heel rar wat van Gott, se woll sik wa schoane proaten.
Ik wüss nich mehr in noch ut, wass heelmoals teggen't Spöar. Doarbi harr ik Maria ait noch leew. Ik harr ear verklagen kunnt, wi wannen ja verlobt. Een Anzeige harr reekt, dann wass ear denn Prozess maakt wonnen un man harr se heel gau ass ne Ehebrecherin steinigt. Men dat brachde ik nich öawert Hatte. Men trauen kunn ik Maria soa ok nich mehr, met een Kind van eenen annern. Ik söag men eenen Utwegg: Ik muss ear stillchies verloaten. Dat ik dann  vöar de Löö soa doarstünn, ass harr ik mien Wicht sitten loaten dat wass mi netsöalws, ass ik men futt wass un ear gau vergetten kunn.
Ik hadde et alle a soawiet föarmeka, denn annern Monnen woll ik futt. Du geböarde snachens wat, wat ik bis vandage eenfach nich begriepe: Gott heff to mi sprocken. Un he heff mi seggt, dat Maria mi nich anloggen heff, ne dat se precies de Woarheit seggt heff. Doarüm sull ik ear nich verloaten. Datt hebb ik du ok nich doan, een paar Wekke later bin wi traut. Men ass wenn dat alles noch nich genogg wass güng et noch wieder: Denn groaten Kaiser in Rom bruukte Geld, un woar haalt man sik dat am besten vandann: van uss kleine Löö. Üm es te wetten, wuvull Löö in sein Riek wunnden (un met wuvull Geld he soamet rekken kunn) iss den Kaiser up de Idee kummen dat heele Volk moal tellen te loaten. Iedereene muss sik in sienen Geburtsort inschrieven loaten. Wat gaff dat ne Unröaste unner't Volk, dat wass ja ok nen groaten Upheff. Menn teggen de Römer wass nu moal kenn Ankummen.
Bi uss föll dat nu net in de Tied, dat Maria in' Kroam kummen sull. Wu sull se denn wieden Weg van Nazareth int Norden bis noa Bethlehem in Judäa heel öawerstoan ? Men et hölp nix. Met Gottes Hölpe bin wi noa'n langen Sett gut in Bethlehem ankummen. Du dat nöagsde Fiasko: In Bethlehem wass kenne Kaamer mear te kriegen, de kleine Stadt wass döar de Masse van Löö de sik alle inschriewen loaten mussen brekkend vull. Antlessde hebb wi noch Glück hatt un bin't in nen  Stall telande kummen. Hier wass et teminnsten dröage un ok wöarmer ass buten. Un hier heff Maria dann usse Kind to Welt bracht, nen Jungen. Wi hebbt em Jesus nömt. Schloapen muss dat kleine Jünkien up't Stroa inne Krüppe.
De Geburt wass net gut un wall glückig öawerstoan, du höarde man vöar'n Stall Schendoal. Een Stück off wat Schöapers kömmen binnen, wat se recht wullen kunn ik earst nich begriepen. Se vertellden, dat buten up't Feld bi eare Schoape up eenmoal Engel ankummen wannen. De hadden  seggt, dat denn Heiland geboaren wass un hadden ear noa ussen Stall henstüürt. De Schöaper wannen erst heel vanne Wiese wesst, men du hadden se eare Schoape allennig loaten un wannen inn' Draff up ussen Stall anloapen. Et duurde nen Sett, men in de Nacht iss mi kloar wodden, dat ik met miene Femilie eenen kleinen Deel van nen groaten göttlichen Plan wennen muss.
Soa, nu hebb ik dat meest ok all vertelld. Ik warke bis vandage ass Timmermann hier bi uss in Nazareth und sorge gut föar miene Femilie, et is nich bi een Kind blewwen. Miene Frau Maria de kump eenes Daages noch groat druut, men ik günn et ear van Hatten. Se iss ne heele besünnere Frau, ik hebb ear vandage noch net soa leew wu dumoals. Un Jesus, ussen öllsten Sönn, de warkde erst met mi tehoape ass Timmermann. Men met soawat 30 Joar güng he van to Huuse fut. He treck nu mett'n Stück off wat Mannlöö, siene Jünger, van Dörp to Dörp, he kann alle Löö, net söalws off old off jung, off arm off riek, met siene Preken un siene Gleichnisse van Gott vöar sik gewinnen. Watt ussen Herrgott nu genau met em vöarheff,dat weet ik nich, men dat et wat groates wott, dat iss mi al lange kloar. Ik söalws bin nen Mann, van de anner Löö bloß as „Mann van“ off ass „Vaare van“ proat, men doarmet bin ik best trefree, ik brukke kenne Hauptrolle te spöllen. Gott heff mi in mien Leewen mangs heel wat tomutet, men he wass, iss und bliff doarbi altied in miene Nöagde. 
     
zurück